regen hu szabályzat

»» szabályzat / frissítve: ---

regen hu szabályzat: FIGYELEM! A honlapon található szövegekben leírtak, képekben bemutatott ábrázolások csak saját felelősségre alkalmazhatóak a gyakorlatban.

FELTÉTELEK, KIJELENTÉSEK

A közzé tett szöveges írásokért, képek, adatok a honlapon található tippek leírásából és azok gyakorlati használatából, az ajánlott programok helyes vagy helytelen felhasználásából eredő anyagi kár keletkezése miatt, a linkek alatt található, más honlapokról történő letöltésekért, az azokon található esetleges jogsértő tartalom elolvasásából és alkalmazásából, az egyéb itt ajánlott vagy nem ajánlott letöltés tartalmáért, alkalmazásáért a felelősség a felhasználót terheli.

Azon felhasználó, akinek tiltva van a szabályzatában mások által a honlapjára mutató link elhelyezése, kérheti a link törlését.

Személyes adatok védelme (GDPR)

MI A GDPR? A személyes adatok védelméről szóló Uniós, (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet. A GDPR röviden az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete, más néven általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation), GDPR.

INDOKOLÁS

Mivel a regen.hu nem vállalkozás, nincs számlaadási kötelessége, ahol szerepelnének (kötelezően) a vevő adatai, ezért a személyes adatok kezeléséről szóló 2018. 05. 25-én hatályba lépett európai uniós irányelv az úgynevezett GDPR (General Data Protection Regulation), röviden az Európai Unió és a Tanács rendelete, honlapunkra nem kötelező előírás, mindamellett, jelen szabályzat, frissítésre került.

AZ ÚNIÓBAN

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.). 2018. 05. 25-től hatályba helyezte és közvetlenül rendelkezik minden tagállamban egységesen, kötelezően alkalmazandó a személyes adatok kezelésére és védelmére, és ettől eltérni csak akkor lehet, ha a GDPR (General Data Protection Regulation) megengedi.

MAGYARORSZÁGON

Magyarországon a személyes adatok védelmének biztosításáért a NAIH, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felelős, azaz Magyarországon a NAIH felel az Európai Unió és a Tanács GDPR betartatásáért, és az adatvédelmi szabályok megsértőit szankcionálhatja.

KIRE VONATKOZIK?

Mindenkire, aki személyes adatokat kezel, ő az Adatkezelő: számláz, rögzít, gyűjt, tárol, használ, módosít, átad, továbbít. Az Adatfeldolgozó, aki számára továbbításra kerül az adat.

GOOGLE

A honlapon külső Adatfeldolgozás, Adatkezelés történik a: Google Analytics, Google ads (hirdetések) szolgáltatás által, ezért a személyes adat védelméért a Google szabályzata, GDPR rendelete érvényes. A regen.hu honlap indulása első napjától így van, azonban 2018. 05. 25-től kötelező a látogatókat erről értesíteni.

A regen.hu honlapon CSAK és kizárólag Google Analytics, Google ads (hirdetések) szolgáltatás, és Cookie látogatói elemzés került alkalmazásra és más módon nem gyűjt felhasználói személyes adatokat (hírlevél, blogértesítő, remarketing stb.), ezért nem szükséges semmit tenni a honlappal, mivel az adatokat itt a Google kezeli, a weblap tulajdonosa felé csak statisztika formájában mutatja meg azokat. Google szabályzat...

Cookie

A honlapon a Google Analytics méri a látogatottságot és az Adwords, azaz Google hirdetések hatékonyságát, majd az adatok elemzéséből ezek személyre szabását alkalmazza. Tehát nem a regen.hu weboldal helyez el sütiket az Ön számítógépére, hanem a használt böngészőn keresztül települnek az Ön engedélyével. Tekintse meg a Cookies szabályzatot ...

FACEBOOK

Felhasználói adatok nem érkeznek honlapunkra, sem statisztika. A konkrét felhasználói adatokkal a Facebook rendelkezik, azonban a Facebook nem adatkezelő, hanem adatfeldolgozó.

A honlapon a FACEBOOK GOMB-ra (link) kattintva, Facebook oldalunkra érkezik a látogató, ahol csak megfelelő garanciák mellett történhet a hozzászólás, vagy a Like gomb használata, vagyis csak akkor jogszerű, ha az érintett ahhoz előzetes és kifejezett hozzájárulását adta, azaz a látogató már rendelkezik saját Facebook oldallal, ahol előzetesen adatait már megadta a Facebook üzemeltetői számára, és az bekerült a Facebook adatbázisba. Facebook szabályzat...

GUESTBOOK (VENDÉGKÖNYV)

A smartgb.com kezelésében található, fórum stílusban működtetett vendégkönyv, amit csak a smartgb.com oldalon regisztrált felhasználó vehet igénybe. Mivel nem a regen.hu oldalon történik a regisztráció, ezért a megadott személyes adatokat (email, felhasználónév, jelszó stb.) a smsrtgb.com üzemeltetői kezelik. A regen.hu weboldalain található „Vendégkönyv” linken keresztül lehet használni. smartgb.com ...

AZ ADATBIRTOKOS JOGAI (GDPR)

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG: Az adatkezelő köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy világos és egyszerű nyelvezeten megírt tájékoztatást, információt, könnyen hozzáférhető formában megadjon az adatkezeléssel kapcsolatosan, amely közlés tömör, egyértelmű, átlátható, érthető, kifejezetten mindenekelőtt, ha az gyermek számára szól.
Megjegyzés: Nem gyűjtünk személyes, bizalmas és érzékeny adatokat. A hozzáféréshez ez a jelenlegi szabályzat a tájékoztató. LetölthetőPDF formátumban: itt ...

HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintettnek joga van az adatkezelőtől megerősítést kérni, hogy az őt érintő személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e, és ha igen, kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést és a következő információkat: a feldolgozás célja; milyen személyes adatok találhatók.
Megjegyzés: Nem gyűjtünk személyes, bizalmas és érzékeny adatokat.

ADATOK HELYESBITÉSÉNEK KÉRÉSE

Az érintettnek jogában áll az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül kérni az őt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését. A feldolgozás céljait figyelembe véve az érintettnek joga van ahhoz, hogy hiányos személyes adatait kijavítsa, beleértve a kiegészítő nyilatkozatot is.
Megjegyzés: Csak a személyes adatokra vonatkozik. Nem gyűjtünk személyes, bizalmas és érzékeny adatokat.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintettnek joga van bármikor az adatkezelőtől kérni az őt érintő személyes adatok törlését, és az adatkezelő köteles a személyes adatokat törlését indokolatlan késedelem nélkül elvégezni, amennyiben az alábbi indokok egyike érvényes: a személyes adatokra már nincs szükség; az adatalany visszavonja az engedélyezést; ha nincs jogalap a feldolgozásra; az adatalany kifogásolja a feldolgozást.
Megjegyzés: Csak a személyes adatokra vonatkozik. Nem gyűjtünk személyes, bizalmas és érzékeny adatokat.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintettnek joga van az adatkezelőtől a feldolgozás korlátozását kérni, ha az alábbiak egyike érvényes: ha vitatható a személyes adatok pontossága; a feldolgozás jogellenes; az adatkezelőnek a feldolgozás céljából már nincs szüksége a személyes adatokra; az érintett ellenzi a feldolgozást.
Megjegyzés: Csak a személyes adatokra vonatkozik. Személyes, bizalmas adatokat nem gyűjtünk.

ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az adatalanynak joga van ahhoz, hogy az őt érintő személyes adatokat megkapja, amelyet az adatkezelő köteles átnyújtani strukturált, általánosan használt, gépileg írt, olvasható formában (például, .doc, .pdf stb.), és az adatalanynak joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek átadja, ha: a feldolgozás hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; a feldolgozás automatizált módon történik.
Megjegyzés: Csak a személyes adatokra vonatkozik. Nem gyűjtünk személyes, bizalmas és érzékeny adatokat.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintettnek jogában áll bármikor a személyes helyzetére vonatkozó személyes adatok feldolgozására kifogást emelni, beleértve a rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Az adatkezelő a továbbiakban nem kezelheti a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő a jogosulatlan indokolást bizonyítja, amely felülbírálja az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, illetve a jogi követelések létrehozását, gyakorlását vagy védelmét. Amennyiben a személyes adatokat közvetlen marketing célokra dolgozzák fel, az érintettnek jogában áll bármikor kifogásolni az ilyen marketingre vonatkozó személyes adatok feldolgozását, amely magában foglalja a profilalkotást is, amennyiben az az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik.
Megjegyzés: Csak a személyes adatokra vonatkozik. Nem gyűjtünk személyes, bizalmas és érzékeny adatokat.

PANASZKEZELÉSHEZ VALÓ JOG

Minden egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül minden érintettnek joga van panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz, különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban, a munkahelyén vagy az állítólagos jogsértés helyén, ha az adatalany úgy ítéli meg, hogy az őt érintő személyes adatok feldolgozása sérti a rendeletet. A panasz benyújtásának felügyelő hatósága tájékoztatja a panaszost a panasz előrehaladásáról és eredményéről, beleértve a jogorvoslat lehetőségét is.
Megjegyzés: A regen.hu honlap minden weboldalán figyelmeztetés található: - "Némelyik leírás régebbi. Csak saját felelősségre alkalmazhatók." - szöveggel.

ELÉRHETŐSÉG

Adatai törlését bárki az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen. Ezért az Uniós rendelkezés fontosnak tartja, hogy az adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatójában feltüntesse pontos elérhetőségeit:

Honlap: regen.hu

Facebook: Facebook